Home » Obec Bajerov

Obec Bajerov

História

bajerov

Najstaršia správa o Bajerove je z roku 1322. Vtedy kráľ Karol Róbert dal za vojenské zásluhy oproti Omodejovcom zemanovi Békemu, synovi Petra, rozsiahly majetok Bajerova, o ktorom Béke pred kráľom tvrdil, že mu už prv patril a že ho pred rokom 1312 zobrali a držali Omodejovci. Aj keď táto výpoveď mohla slúžil len ako zámienka nadobudnutia majetku, niet pochýb, že Bajerov jestvoval už pred rokom 1322.

V písomnostiach zo 14. až 16. storočia sa jeho názov vyskytuje väčšinou v tvare Bayor, ktorý je nepochybne menom či prezývkou. Nositeľom tohto mena bol neznámy šľachtic ako prvý zemiansky vlastník, prípadne prvý šoltýs v Bajerove, čo považujeme za pravdepodobnejšie. V každom prípade vznik tejto dediny možno predpokladať koncom 13. až začiatkom 14. storočia.

Béke sa v Bajerove usadil a jeho maďarský názov používal v prídomku. Aj jeho potomkovia a dedičia tu bývali v 14.-16. storočí. Patrili im aj susedské dediny Kvačany, Klenov, Žipov, Brežany a Ondrašovce. Bajerov bol však ich najdôležitejším majetkom. V druhej polovici 14. storočia vybudovali poddaní nové sídlisko, ktoré dostalo priliehavý názov Vyšný Bajerov. V 15. storočí tam mali kúriu miestni zemania.

V roku 1427 boli sedliacke domácnosti okrem richtára zdanené od 34 port. Bajerov bol najväčšou dedinou medzi susediacimi dedinami. Neskôr počet sedliackych domácnosti klesal a súčasne sa zmenšoval rozsah nimi obrábanej pôdy. V roku 1543 boli zdanené od štyroch port a v roku 1588 len od dvoch port.

V roku 1567 tu hospodárilo 6 sedliackych domácnosti, 2 na celých a 4 na polovičných usadlostiach. Pribúdal počet želiarskych domácnosti. V rokoch 1543, respektíve 1567 boli 4, respektíve 7. Opustenú pôdu zaberali zemania, zriadili majer, na ktorom pracovali želiari aj sedliaci. V roku 1600 tu bolo 14 poddanských domov.

Koncom 16. storočia bol Bajerov stredne veľkou dedinou. Sídlisko pozostávalo zo 14 poddanských domov, kúrie zemepánov, majerských budov, ale tiež kostola, fary a zaiste aj školy.

Súčasnosť

panorama

Bajerov je moderná obec, ktorá má 136 domov so 445 obyvateľmi. V obci sa nachádza základná škola s 9 ročným štúdiom, kde sa majú žiaci možnosť všestranne rozvíjať. K základnej škole patrí i materská škola a detský dvor. V obci pracujú spoločenské organizácie Dobrovoľný hasičský zbor, ktorý vedie Zdenka Juhošová a Zväz telesne postihnutých s predsedníčkou Annou Lopuchovskou.
V miestnom kostole a na fare podľa finančných možností prebiehajú rekonštrukčné práce pre blaho všetkých Bajerovčanov. Zmysluplnú činnosť vyvíja Miestny klub Slovenského orla, ako i mládežnícky kresťanský klub ERKO ktorý každoročne organizuje detský tábor a taktiež sa zapája do projektu Dobrá Novina.

Domácnosti sú od r. 1975 napojené na miestny vodovod, v r. 2006 bola obec plynofikovaná. Rekonštrukčné práce prebiehajú na miestnom potoku, kultúrnom dome, kostole, základnej škole i materskej škole. Od roku 2007 v obci fungujú tenisové kurty ktoré sa každú zimu pod taktovkou bajerovskej mládeže menia na verejné klzisko.

V obci sa každoročne organizuje mnoho kultúrnych podujatí ako napríklad Vianočný koncert Základnej školy Bajerov, program ku Dňu matiek, žiaci tak isto pravidelne nacvičujú program na október – Mesiac úcty k starším. Svojimi umeleckými schopnosťami ochotne chodia potešiť i seniorov v Ústave sociálnych služieb na Cemjate a telesne postihnutých v Ústave sociálnych služieb na Volgogradskej ulici v Prešove.

Srdcia Bajerovčanov si získali súrodenci Gumanovci – Stanka, Dávid a Paľko so svojou rodinnou cimbalovou muzikou a so speváčkou Ivanou Hudákovou. Táto folklórna skupina je neoddeliteľnou súčasťou každej kultúrnej akcie.

Pravidelne sa tu konajú i Bajerovské orolské slávnosti pod vedením Miestneho klubu Slovenského orla ktorý má u nás už dlhoročnú tradíciu.

No nie len kultúra ale ani šport nie je Bajerovčanom cudzí. Pravidelne sa organizujú športové podujatia do ktorých sa nezriedka zapájajú i okolité obce. Tradične sú to či už futbalové alebo hokejové turnaje „ženatých“ proti „slobodným“, ping – pongové turnaje, detské športové popoludnie ktoré je súčasťou Orolských slávností a dlhoročné fungovanie má aj Dobrovoľný hasičský zbor kde fungujú všetky generácie, od žiakov ZŠ až po družstvá žien a mužov ktoré sa každoročne zúčastňujú na požiarnických súťažiach a reprezentujú Bajerov.

Obec stále napreduje vo vývoji a je predpoklad, že sa všetci Bajerovčania vždy budú radi vracať do svojho rodiska a pokračovať v založených tradíciách.

oficiálna stránka obce: www.bajerov.ocu.sk