Home » Obec Ľubovec

Obec Ľubovec

História

bajerov

Prvá zmienka o obci je z roku 1337, spomína sa ako majetok drienovských Abovcov pod názvom Lobolch, neskôr ako Lubouch (1334), Lybolch (1427), Lubowecz (1773), Ľubovec (1920); maďarsky Lubóc. V roku 1427 mala 11 usadlostí. Patrila Somosyovcom, v 17. storočí Segneyovcom, od roku 1800 Pulskovcom. V roku 1787 obec mala 59 domov a 473 obyvateľov, v roku 1828 mala obec 75 domov a 565 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom, furmankou (vozili soľ, obilie, víno), odchádzali na žatevné práce. Aj po roku 1918 sa živili poľnohospodárstvom, sezónne prácou v lesoch. Od roku 1958 tu bolo celo obecné JRD (Jednotné roľnícke družstvo), v ktorom pracovala časť obyvateľstva, ostatní sú zamestnaní v priemyselných podnikoch v Prešove, Košiciach a na okolí. K obci Ľubovec patrí i obec Ruské Pekľany založené v roku 1335 ako Poculnyk, neskôr ako Poklen (1427), Orosz Peklín, Peklanky (1773),
Peklani (1786), Ruské Peklany (1808), Pekľany (1920), Ruské Pekľany (1927); maďarsky Pillerpeklén. Spomínajú sa z roku 1335 ako majetok drienovských Abovcov. V roku 1427 mala obec 8 port, v roku 1787 mala 34 domov a 227 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom, chovom dobytka, prácou v lesoch. Pálili a predávali drevené uhlie a drevo. Za I. ČSR sa obyvatelia zaoberali tradičnými zamestnaniami. V roku 1964 bola obec pripojená k Ľubovcu.

V obci Ľubovec je v Ústrednom zozname pamiatkového fondu v registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok (ÚZPF) evidovaná jedna národná kultúrna pamiatka:
– Kaštieľ a park – č. ÚZPF 2262/1-2 – v časti obce Ruské Pekľany, kaštieľ pôvodne rokoková stavba z 2. tretiny 18. storočia, v polovici 19. storočia čiastočne prestavaný. Fasáda je členená kanelovanými pilastrami s nárožnou rustikou. Okolie kaštieľa je upravené v prírodno-krajinárskom štýle. Parková dispozícia využíva pôvodnú modeláciu terénu s uplatnením prvkov vodného systému. V parku pred záhradným priečelím kaštieľa sa nachádza torzo fontány z roku 1880 – 1890, parcelné č. 122, 124, 127.

Súčasnosť

Obec Ľubovec má k dnešnému dňu 516 obyvateľov, z toho Ruské Pekľany 68.

Ľubovec leží na južnom okraji Šarišskej vrchoviny v blízkosti riečky Svinky, kde sa nachádzajú rekreačné chaty a príroda vhodná na turistiku a zber húb.

Mierne členitý vrchovinný povrch takmer odlesneného chotára tvoria kryštalicko – druhohorné a flyšové horniny.

Doliny tokov majú miestami charakter kaňonov. Má hnedé lesné a ilimerizované a nivné pôdy a vyluhované rendziny. V lesoch je dubovo – bukový porast.

Ruské Pekľany sú rodiskom blahoslaveného biskupa Petra Pavla Gojdiča (nar. 17.07.1888 Ruské Pekľany, † 17.07.1960 Leopoldov)

Pri svojej historickej návšteve Slovenska sa Sv. Otec Ján Pavol II. počas návštevy Prešova pomodlil pri hrobe tohto biskupa – mučeníka v kaplnke katedrálneho chrámu.

Dňa 17. júla 1998 bola v kaplnke Gréckokatolíckeho biskupstva v Prešove oficiálne otvorená diecézna fáza procesu blahorečenia biskupa Pavla Gojdiča.

Biskup Pavol Gojdič bol 4. novembra 2001 Svätým Otcom Jánom Pavlom II. na Svätopeterskom námestí v Ríme vyhlásený za blahoslaveného.

Oficiálna stránka obce: www.lubovec.sk