Home » Podpora predchádzania vzniku BRKO v mikroregióne Čierna hora

Podpora predchádzania vzniku BRKO v mikroregióne Čierna hora

Názov projektu:

Podpora predchádzania vzniku BRKO v mikroregióne Čierna hora

Stručný popis projektu:

Hlavným  cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov v mikroregióne Čierna hora.

Predmetom realizácie projektu je nákup 1 380 kusov záhradných kompostérov kategórie 4 s objemom kompostéra do 1 000 litrov (1 m3).

Združenie rozvoja cestovného ruchu Čierna hora tvorí 15 obcí okresu Prešov, z toho 12 sa aktívne zapojí do projektu a to obce  Žipov, Bajerov, Sedlice, Miklušovce, Brežany, Klenov, Suchá Dolina, Radatice, Janov, Ľubovec, Bzenov a Rokycany.

Projekt je realizovaný v rámci jednej hlavnej aktivity s názvom „Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov“. Realizáciu hlavnej aktivity projektu zabezpečí externý dodávateľ vybraný vo verejnom obstarávaní.

Cieľovou skupinou je primárne 6 104 obyvateľov 12 obcí mikroregiónu Čierna hora (1380 domácností), ktorých projekt aktívne zapojí do procesu triedeného zberu BRKO z rodinných domov a záhrad prostredníctvom domáceho kompostovania. Z projektu budú súčasne benefitovať aj zapojené samosprávy, ktoré by mali dosiahnuť úsporu pri výdavkoch na zber, zvoz a skládkovanie komunálneho odpadu. Najvýznamnejšími prínosmi projektu však bude bezprostredné zlepšenie kvality životného prostredia v území mikroregiónu Čierna hora a zvýšenie environmentálneho povedomia obyvateľov.

Projekt napĺňa nasledovné merateľné ukazovatele:

P0558 Počet zariadení na predchádzanie vzniku odpadu- 1 380

P0708 Zvýšená kapacita zariadení na predchádzanie vzniku odpadov – 1 380

Trvanie projektu: 11/2018 – 05/2019

Nenávratný finančný príspevok: 198 313,45 EUR

Typ projektu: dopytovo – orientovaný projekt

Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR

Sprostredkovateľský orgán: Slovenská agentúra životného prostredia

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou“

Informácie o operačnom programe Kvalita ŽP:

http://www.op-kzp.sk/

Informácie o Európskej únii:

https://europa.eu/european-union/index_sk

Informácie o Kohéznom fonde:

https://ec.europa.eu/regional_policy/sk/funding/cohesion-fund/