Home » Obec Víťaz

Obec Víťaz

bajerov


Obec sa spomína v roku 1272 ako majetok Abovcov, v roku 1427 mala 33 port. Je historické názvy boli: Vytez, neskôr ako Wythezmezew (1288), Vycez (1307), Wytez Noua Antiqua (1320), Uicez, Vicez (1373), Naguites (1427), Wizes (1773), Welké Wítezowce (1808), Vicež, Viťaz (1920), Vitež (1927), Viťaz (1948); maďarsky Nagyvitéz. Obec patrila šľachticom z Bertotoviec a Širokého (Sirokayovcom, Bertótyovcom), neskoršie Hedryovcom, Frichyovcom, v 19. storočí Tahyovcom. V roku 1787 mala obec 72 domov a 602 obyvateľov, v roku 1828 mala 90 domov a 680 obyvateľov. Ako početní želiari sa zaoberali poľnohospodárstvom, pálili drevené uhlie. V roku 1831 sa obec pripojila k roľníckemu povstaniu, jeden povstalec bol popravený. V roku 1913 zhorela polovica obce. Pre pomoc maďarskej ČA (Červenej armáde) boli zastrelení traja bratia Fleischerovci a traja bratia Lefkovičovci. Obyvatelia sa za I. ČSR zaoberali poľnohospodárstvom a chovom dobytka, niektorí sezónne prácou v lesoch.

V obci Víťaz sú v Ústrednom zozname pamiatkového fondu v registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok (ÚZPF) evidované tieto národné kultúrne pamiatky:
– Rímskokatolícky kostol sv. Ondreja apoštola s areálom – č. ÚZPF 11480/1-3 – ranogotický kostol, postavený v prvej polovici 14. storočia, s barokovou prestavbou v 70-tych rokoch 18. storočia. Pozdĺžna jednoloďová stavba s polygonálnym presbytériom a vstavanou vežou na západnom priečelí lode, parcelné č. 162/1, 162/2. NKP tvoria tri pamiatkové objekty:
– Kostol (11480/1)
– Múr ohradový (11480/2)
– Cintorín prikostolný ( 11480/3)
– Kostol zaniknutý – č. ÚZPF 2059/0 – archeologická lokalita – zaniknutá obec s kostolom, nachádza sa juhozápadne od intravilánu obce Víťaz na pravom brehu potoka Pohlodov, parcelné č. 1112.

Súčasnosť

Obec Víťaz leží na styku juhozápadného okraja Šarišskej vrchoviny s Braniskom v doline Dolinského potoka. Nadmorská výška v strede obce je 470 metrov nad morom.

Ku kultúrnym pamiatkam patrí aj archeologická lokalita “Kostolisko” na hone Nižné Lány, nachádzajúca sa juhozápadne od obce, v údolí potoka Pohlodov. Nový pseudogotický rímskokatolícky Kostol sv. Jozefa – robotníka pochádza z roku 1961. V katastri slúži veriacim niekoľko kaplniek. Národná kultúrna pamiatka sa nachádza juhozápadne od obce v údolí potoka Pohlodov. Nachádzali sa tu i kaštiele, ktoré však boli počas 1. Svetovej vojny zničené. V obci je materská škola a základná škola, kultúrny dom, obecná knižnica aj športový areál. Obyvateľom je k dispozícii viacero maloobchodných predajní a podnikov služieb. Dostatočne je zastúpená i podnikateľská sféra. Ľudové tradície sa uchovávajú a rozvíjajú prostredníctvom folklórneho súboru Pridaň. V bývalom kameňolome je tzv. Podmorský zosuv – chránené prírodné územie. Pri obci je zriadené Oddychové centrum v prírode. Mimoriadne zaujímavým projektom v obci, ktorého úlohou je udržiavať a rozvíjať tradičné remeslá, zvyky, obyčaje tohto kraja, je Remeselný dom. V obci Víťaz sa snúbia kultúrne a prírodné bohatstvá s tradičnými prvkami v živote ľudí. Je preto častým cieľom dovolenkárov, ktorí preferujú rodinný typ rekreácie a radi spoznávajú miestne obyčaje. Aj v budúcnosti sa predpokladá, okrem iných oblastí, aj rozvoj agroturizmu.

Oficiálna stránka obce: www.obecvitaz.sk